THÔNG BÁO
Phòng ĐTĐH thông báo cho Giảng viên và Sinh viên biết Thời khóa biểu tạm thời để thực hiện. Trạng thái lớp học phần vẫn đang là "DỰ KIẾN' để sinh viên có thể tiếp tục đăng ký học phần qua Website trong thời gian từ ngày 04/7/2017 đến ngày 09/7/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!