THÔNG BÁO
Căn cứ theo quyết định số 286/QĐ-ĐHKH ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc công nhận danh sách 373 sinh viên tuyển sinh năm 2014 học chính thức các ngành: Toán học, Toán ứng dụng, Địa chất học, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật trắc địa & Bản đồ, Văn học, Hán-Nôm và Ngôn ngữ học kể từ năm học 2015-2016. Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các lớp sinh viên có tên theo quyết định theo dõi và thi hành.
Phòng ĐTĐH thông báo cho các lớp sinh viên khóa 39 biết mật khẩu đăng nhập vào hệ thống tín chỉ hiện nay đã được cấp phát. Đề nghị lớp trưởng các lớp đến Phòng ĐTĐH để nhận danh sách.
Theo công văn số 91/TB-GDQP của Trung tâm GDQP - Đại học Huế về việc tổ chức thi lần 2 cho các sinh viên còn nợ điểm các học phần của môn học GDQP-AN. Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên các lớp học phần được biết thời gian cụ thể như sau:
Để công tác sinh hoạt lớp đi vào nề nếp và tạo điều kiện thuận lợi cho Giảng viên cố vấn học tập trong việc tổ chức sinh hoạt lớp, Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch tổ chức sinh hoạt lớp kèm danh sách biên chế phòng cho các lớp học phần tổ chức sinh hoạt. Đề nghị các lớp học phần theo dõi và thực hiện đúng thông báo này.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo