THÔNG BÁO
Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên biết việc tổ chức đào tạo học kỳ hè của năm học 2014 - 2015.
Sinh viên có tên trong danh sách cần bổ túc hồ sơ trước ngày 02/06/2015 tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên.
Thông báo về việc tổ chức học lại, học cải thiện các học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ hè nam học 2014-2015 (Xem thông tin chi tiết tại tập tin đính kèm)
Trường Đại học Khoa học nhận được thông báo số 36 /TB-ĐHNN, ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 năm học 2014-2015. Theo đó, sinh viên sẽ thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên từ ngày 21/6/2015 đến ngày 19/7/2015. Vì vậy Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các lớp sinh viên theo dõi để thực hiện.
Phòng KHTC-CSVC thông báo: sinh viên các lớp Khóa 35 (hệ 5 năm) và Khóa 36 có tên trong danh sách tham dự kỳ thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2014-2015 phải nộp đầy đủ học phí trước ngày 21/5/2015.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo