THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức học lại, học cải thiện các học phần Ngoại ngữ không chuyên, học kỳ hè nam học 2014-2015 (Xem thông tin chi tiết tại tập tin đính kèm)
Trường Đại học Khoa học nhận được thông báo số 36 /TB-ĐHNN, ngày 13 tháng 5 năm 2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về kế hoạch thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2 năm học 2014-2015. Theo đó, sinh viên sẽ thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên từ ngày 21/6/2015 đến ngày 19/7/2015. Vì vậy Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các lớp sinh viên theo dõi để thực hiện.
Phòng KHTC-CSVC thông báo: sinh viên các lớp Khóa 35 (hệ 5 năm) và Khóa 36 có tên trong danh sách tham dự kỳ thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2014-2015 phải nộp đầy đủ học phí trước ngày 21/5/2015.
Theo kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường, công tác khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ được tiến hành định kỳ cuối mỗi học kỳ của năm học. Nhà trường sẽ tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên đang tham gia công tác giảng dạy tại trường (kể cả giảng viên thỉnh giảng) bằng phương pháp khảo sát trực tuyến thông qua trang thông tin đào tạo tín chỉ: (cems-husc.hueuni.edu.vn). Thời gian khảo sát: Sau khi giảng viên hoàn thành giảng dạy học phần (Từ 10/5/2015-05/7/2015) Nội dung và hướng dẫn khảo sát: (theo file đính kèm)

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo