THÔNG BÁO
Sinh viên kiểm tra danh sách để kịp thời bổ sung hồ sơ
Toàn thể sinh viên tốt nghiệp năm học 2013 - 2014 nắm kế hoạch để tham gia.
Những sinh viên có tên trong danh sách chưa có tài khoản ATM cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, Nhà A) để bổ sung thông tin trước ngày 17/7/2014

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: