THÔNG BÁO
(Xem thông tin chi tiết tại tập tin đính kèm)
(Xem chi tiết tại tập tin đính kèm)
(Xem chi tiết tại tập tin đính kèm)
Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 cụ thể như sau: Không tổ chức kỳ thi phụ (Thi lần thứ hai) cho những sinh viên có các học phần bị điểm F trong kỳ thi chính Thời gian áp dụng từ Học kỳ Hè năm học 2013-2014.
(Xem chi tiết tại tập tin đính kèm)

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: