THÔNG BÁO
Nhà trường sẽ Cấp bổ sung học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện học tập cho sinh viên thuộc đối tượng tàn tật, hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 vào tài khoản ATM của sinh viên theo danh sách đính kèm trước ngày 10/12/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!