THÔNG BÁO
Sinh viên nhận khen thưởng tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên. Thời gian: Sau ngày 02/10/2017. Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên khi đến nhận khen thưởng.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!