THÔNG BÁO
Sinh viên phúc khảo điểm thi học phần trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố điểm. Sau thời hạn trên, Nhà trường không nhận đơn phúc khảo bài thi. Đơn phúc khảo bài thi nộp tại phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Khoa học.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!