THÔNG BÁO
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã ban hành kế hoạch công tác tốt nghiệp năm học 2017-2018. Đề nghị Trưởng các đơn vị, giảng viên và sinh viên căn cứ vào kế hoạch để cùng thực hiện các nội dung đúng thời gian quy định.

Chi tiết kế hoạch ở tập tin đính kèm


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!