THÔNG BÁO
Từ 26-29/08/2017 Địa điểm: Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm Huế, 34 Lê Lợi Đối tượng: Sinh viên K37, K38, K39, K40 Từ 05-10/9/2017 Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ. Đối tượng: Sinh viên năm thứ I

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!