THÔNG BÁO
Kính gửi: Khoa Sinh học, LLCT và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Quý Khoa, Giảng viên và sinh viên về việc thay đổi phòng học các lớp học phần vào ngày 18/05/2017, cụ thể như sau:

- Động vật có xương sống_Nhóm 1: Phòng E302 chuyển sang phòng học B320

- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam_Nhóm 6: Phòng E302 chuyển sang phòng E304


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!