THÔNG BÁO
Căn cứ vào kết quả học tập học kỳ II năm học 2016-2017, sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ <1.00 (thang điểm 4) thuộc diện cảnh báo học tập.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!