THÔNG BÁO
Hiện nay dữ liệu danh sách sinh viên Khóa 41 đã được đưa vào hệ thống phần mềm tín chỉ (danh sách lớp học phần, danh sách lớp sinh hoạt), Phòng ĐTĐH kính thông báo đến Quý Thầy cô biết để in ấn danh sách theo dõi quá trình học tập. Mời lớp trưởng các lớp sinh hoạt đến Phòng Đào tạo đại học nhận danh sách cấp tài khoản mật khẩu của sinh viên.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!