THÔNG BÁO
Phòng ĐTĐH thông báo cho các Khoa và sinh viên Lào về việc cấp tài khoản và mật khẩu của Trường Đại học Ngoại ngữ cho các sinh viên đã đăng ký học hoặc thi tiếng Việt. Đề nghị sinh viên làm theo phần hướng dẫn của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Danh sách và hướng dẫn trong tập tin đính kèm


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!