THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các Khoa, sinh viên chính khóa 36 (hệ 4 năm), khóa 35 (hệ 5 năm) và sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp sớm hoặc muộn biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp các học phần chuyên môn và các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp (Giáo dục thể chất - GDTC, Giáo dục quốc phòng - GDQP, Ngoại ngữ không chuyên - NNKC). Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành.

Kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp như sau:

STT Ngành học/Chuyên ngành Ngày xét Kết quả Ghi chú
1 Toán học 25/5/2017 Tải file  
2 Công nghệ thông tin 07/6/2017 Tải file  
3 Vật lý học 08/6/2017 Tải file  
4 Kiến trúc công trình

12/6/2017

Tải file  
5 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 25/5/2017 Tải file  
6 Toán ứng dụng 25/5/2017  Tải file  
7 Hóa học 23/5/2017  Tải file  
8 Địa chất học 05/6/2017 Tải file  
9 Kỹ thuật địa chất 05/6/2017  Tải file  
10 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 05/6/2017  Tải file  
11 Sinh học 25/5/2017  Tải file  
12 Địa lý tự nhiên 05/6/2017  Tải file  
13 Khoa học môi trường 25/5/2017 Tải file  
14 Công nghệ sinh học 25/5/2017  Tải file  
15 Văn học 12/6/2017 Tải file DS_K36
16 Lịch sử thế giới 25/5/2017 Tải file  
  Lịch sử Việt Nam 25/5/2017 Tải file  
  Văn hóa du lịch 25/5/2017 Tải file  
17 Triết học 05/6/2017 Tải file  
18 Hán - Nôm 25/5/2017 Tải file  
19 Báo chí 12/6/2017 Tải file  
20 Công tác xã hội 12/6/2017 Tải file  
21 Xã hội học 05/6/2017 Tải file  
22 Ngôn ngữ học 25/5/2017 Tải file  
23 Đông phương học 05/6/2017 Tải file  
         

Đề nghị sinh viên kiểm tra và bổ sung các chứng chỉ tại Phòng Đào tạo Đại học (nếu thiếu chứng chỉ) hoặc đề nghị kiểm tra điều chỉnh các thông tin chưa chính xác. Hạn cuối ngày 05/6/2017.Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!