THÔNG BÁO
Kính gửi: Giảng viên và sinh viên lớp LTCNTT K2015 và ĐTVT K19 Phòng Đào tạo Đại học thông báo Lịch thi kết thúc học phần của lớp Liên thông CNTT K2015 và ĐTVT K19. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị giảng viên và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm dưới đây:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!