THÔNG BÁO
Phòng ĐTĐH thông báo cho Giảng viên và Sinh viên biết Thời khóa biểu tạm thời và các học phần bị hủy học kỳ I được biết để thực hiện. Thời gian nhận đơn xử lý điều chỉnh đăng ký học phần và đăng ký trễ hạn từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!