THÔNG BÁO
Kính gửi giảng viên thỉnh giảng và sinh viên các lớp Kỹ thuật trắc địa bản đồ K37 và K39, Phòng Đào tạo Đại học xin thông báo đến quý giảng viên và sinh viên lịch học học phần Luật xây dựng - LUA2092 như sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!