THÔNG BÁO
Phòng ĐTĐH thông báo đến các Khoa và sinh viên Kế hoạch các học phần và Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ 3 năm học 2016-2017. Sinh viên lưu ý đăng ký học phần theo Biểu đồ Kế hoạch học tập. Đề nghị giảng viên và sinh viên đón đọc Thời khóa biểu tạm thời để thực hiện (công bố ngày 03/7/2017).

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!