THÔNG BÁO
Căn cứ đề nghị của Khoa Địa lý - Địa chất về điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2016-2017, học phần Địa chất khai thác mỏ khoáng - DCH3072 của ngành Địa chất học K38 sẽ được chuyển sang học kỳ 1 năm học 2017-2018. Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Giảng viên và sinh viên liên quan được biết để thực hiện.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!