THÔNG BÁO
Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-ĐHKH ngày 24/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; Căn cứ đề nghị của Trưởng Khoa Vật lý, Nhà trường thông báo cho các đơn vị biết việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II , năm học 2017-2018 như sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!