THÔNG BÁO
Kính gửi: Giảng viên và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến giảng viên và sinh viên học phần Phép tính vi tích phân hàm một biến (TOA1034) được mở bổ sung vào học kỳ 2/2016-2017, thời gian đăng ký trực tuyến đến hết ngày 12/3/2107. Để biết thêm chi tiết, đề nghị giảng viên và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm tại đường dẫn sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!