THÔNG BÁO

Căn cứ đề nghị của Trưởng khoa Kiến trúc, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết được biết việc điều chỉnh như sau:

- Học phần Lịch sử kiến trúc thế giới - Nhóm 3 được TS. Trần Đình Hiếu đảm nhận thay cho TS. Đặng Minh Nam;

Học phần Đồ án thiết kế đô thị - Nhóm 12 được KTS. Nguyễn Xuân Hoàng đảm nhận thay cho TS. Đặng Minh Nam;

Học phần Đồ án Quy hoạch đô thị - Nhóm 9 được KTS. Nguyễn Xuân Hoàng đảm nhận thay cho TS. Đặng Minh Nam;

Lịch học các học phần trên không thay đổi. Đề nghị giảng viên và sinh viên liên quan theo dõi và bố trí kế hoạch hợp lý.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!