THÔNG BÁO
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ít người và người dân tộc thiểu số đặc biệt ít người căn cứ 02 Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban dân tộc để biết Hộ khẩu thường trú của mình có nằm trong danh mục hay không

Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/07/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!