THÔNG BÁO
Nhưng sinh viên có tên trong danh sách nhận Học Bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội HK1/2017-2018 cần kiểm tra lại các thông tin về mã sinh viên,tài khoản ATM . Những sinh viên thiếu thông tin về tài khoản ATM cần cung cấp cho phòng KHTC-CSVC (Tầng2 - Dãy nhà A) trước ngày 22/12/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!