THÔNG BÁO
Theo Thông báo số 315/TB-ĐHKH ngày 14/11/2017,hạn cuối thu bù học phí còn thiếu HK1/2017-2018 của sinh viên khoá 41 là ngày 15/12/2017. Đề nghị những sinh viên chưa nộp đầy đủ học phí nhanh chóng nộp bổ sung tại Phòng KHTC-CSVC (Tầng 2 - Dãy nhà A)

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!