THÔNG BÁO
Nhà trường sẽ trả lại học phí học phần Đo Vẽ Bản Đồ Địa Chính cho SV K38 Kỹ thuật trắc địa-bản đồ (đã nộp trong HK2/2016-2017) vào tài khoản ATM của sinh viên truớc ngày 10/12/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!