THÔNG BÁO
Phòng KHTC-CSVC thông báo danh sách sinh viên đựơc trả lại học phần Thực Hành Sinh Thái Môi Trường cho SV K40 Khoa Học Môi Trường (HK1/2017-2018). Đề nghị các em sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nhưng chưa có số tài khoản ATM bổ sung số TK ATM cho phongd KHTC-CSVC (Dãy nhà A-Tầng 2) truớc ngày 15/12/2017.Nếu sinh viên không bổ sung đúng thời hạn thì phòng KHTC-CSVC không chịu trách nhệm về vấn đề này.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!