THÔNG BÁO
Những sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra các thông tin về mã sinh viên, mã tài khoản, số tiền. Những sinh viên chưa có tài khoản ATM cần liên hệ ngay với Ngân hàng Công thương TT Huế, số 20 đường Hà Nội để làm thẻ bổ sung và sau đó cung cấp số tài khoản ATM cho tổ Kế hoạch tài chính (tầng 2, Nhà A) trước ngày 17/02/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!