THÔNG BÁO
Nhà trường sẽ trả lại HP còn thừa HK1/2017-2018 của sinh viên K41 vào tài khoản ATM của sinh viên theo danh sách đính kèm. Đề nghị những sinh viên có trong danh sách nhưng chưa có số tài khoản ATM phải nhanh chóng bổ sung số tài khoản tại phòng KHTC-CSVC (Tầng 2-Dãy nhà A) trước ngày 15/12/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!