THÔNG BÁO
Nhà trường sẽ trả lại HP còn thừa của sinh viên Lớp Hoá K41 HK1/17-18 vào tài khoản ATM Những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nhưng chưa có số tài khoản ATM đề nghị đến bổ sung tại phòng KHTC-CSVC (Tầng 2-Dãy nhà A) trước ngày 19/01/2018.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!